Pistes d’Investigació


PISTES PER FER UNA INVESTIGACIÓ GENEALÒGICA

 

1. Fitxació d’uns objectius. Tipus d’investigació genealògica.
Ascendència = “Agnati“ descendència per línea masculina.
Descendència = “Cognati” descendència per línea femenina.

2. Recerca inicial d’informació genealògica per transmissió oral,
dels familiars més majors, és necessari verificar amb documents.

3. Primeres recerques a fonts primàries escrites. Documentació
literal (còpies dels originals).

3.1. Registres civils. Partides de naixement, matrimoni, defunció etc.
3.2. Arxius eclesiàstics. Dels llibres de baptismes, matrimonis i altres.. * Arxiu Diocesa de Mallorca, Arxiu Capitular de Mallorca.
3.3. Arxius provincials. * Arxiu del Regne de Mallorca. Protocols Notarials. (Testamens, actes, etc).
3.4. Arxius municipals. Cadastres, censos, etc. * Ca’n Bordils, Ca’n Sales, etc.
3.5. Arxius Historics Nacionals. Processos de la Inquisició i altres.

4. Altres possibles fonts a consultar :

4.1. Llistes de Passatgers a Índies.
4.2. Ordres de Cavallers.
4.3. Llistats d’enterraments a cementiris.
4.4. Recopilacions dels Mormons.
4.5. Expedients militars.
4.6. Plecs d’ Hidalguia o Nobiliaris.
4.7. Internet. Foros. Bibliografia genealògica.

5. Recopilació, transcripció i organització de la informació amb programes informàtics: GDS, Geno Pro, etc.

6. Representacions gràfiques a arbres genealògics.

7. Conclusions, estadístiques, recull d’informacions adicionals: lloc de residència, oficis, malnoms, etc.

8. Heràldica.

 

* Aquest llocs en el cas de Mallorca.